Paula Fanderowska z ICE Kraków Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce na swoim ostatnim Walnym Zebraniu, podjęło uchwały w sprawie dalszych kierunków działania stowarzyszenia, jak i dokonało wyboru nowych władz. Paula Fanderowska, zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków, została Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.

Priorytetowym zadaniem SKKP jest realizacja Programu Ambasadorów Kongresów Polskich i organizacja corocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich. Mając na uwadze rozwój programu AKP, jak i realizację przyjętej strategii rozwoju tegoż programu,  stowarzyszenie będzie tworzyć, bądź wspierać istniejące, lokalne Kluby Ambasadorów Kongresów Polskich i aktywnie współpracować z Ambasadorami w pozyskiwaniu międzynarodowych kongresów do Polski. W ramach zadania publicznego zleconego, w ramach konkursu ofert, przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament  Turystyki, stowarzyszenie będzie realizować projekt budowy sieci marek terytorialnych turystyki biznesowej pod marką parasolową „Meet in Poland”, który ma na celu stworzenie spójnego pod względem wizerunkowym i merytorycznym produktu: Międzynarodowe Kongresy i Konferencje w Polsce. W ramach projektu stworzymy materiały promocyjne, które z jednej strony będą ujednolicone, a z drugiej strony będą w takiej formie, żeby łatwo można było przygotować zindywidualizowaną ofertę kongresową. Wiąże się to ze specyfiką rynku, jak i indywidualnymi potrzebami obecnych, jak i potencjalnych Ambasadorów Kongresów Polskich.  Efektem projektu ma być pozyskanie 20 międzynarodowych kongresów na 20-lecie SKKP.

W dalszym ciągu stowarzyszenie będzie realizować projekty edukacyjne dla branży, a mianowicie Meetings Week Poland (w 2018 roku SKKP będzie koordynatorem wydarzenia), akademie planistów i organizatorów konferencji i kongresów czy miksery biznesowe. W planach SKKP jest  też stworzenie i rozwój programu lojalnościowego dla członków, jak i klientów biznesowych.

Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd, w którego składzie znalazły się tylko dwie osoby z poprzedniego składu zarządu, a mianowicie Anna Jędrocha Prezes Zarządu oraz Krystyna Gołąbek – Wiceprezes Zarządu. Obie panie w dalszym ciągu będą pełnić te same funkcje. Anna Jędrocha będzie odpowiadać za realizację zadania „Meet in Poland” oraz program lojalnościowy, natomiast Krystyna Gołąbek będzie odpowiadać  za projekty edukacyjne. Do składu Zarządu weszły jeszcze trzy osoby: Paula Fanderowska, która będzie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu, Karolina Widawska – nowy Sekretarz Generalny SKKP oraz Grzegorz Słyszyk – członek Zarządu.

Paula Fanderowska jest Zastępcą Dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków w Krakowskim Biurze Festiwalowym, które jest operatorem Centrum. Przez lata związana z Biurem Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie odpowiadała za kontakty ze strefą hiszpańskojęzyczną. W latach 2010-2014 Konsul RP w Caracas w Wenezueli. Po zakończeniu misji dyplomatycznej i wraz z rozpoczęciem działalności Centrum Kongresowego  ICE Kraków nawiązała współpracę z KBF. Jest odpowiedzialna za nadzór i koordynację działań Centrum Kongresowego ICE Kraków. W SKKP będzie odpowiadać za Program Ambasadorów Kongresów Polskich.  

Karolina Widawska, jako Sekretarz Generalny będzie reprezentować SKKP wobec  innych organizacji, instytucji i administracji państwowej. Zawodowo związana jest z firmą Business Service Galop w Katowicach.

W składzie Zarządu SKKP znalazł się też Grzegorz Słyszyk - nowy Prezes Zarządu Warszawskiego EXPO XXI, nowoczesnego obiektu wystawowo-kongresowego.

Skład Komisji Rewizyjnej wolą Walnego Zebrania został taki sam, jaki był w poprzedniej kadencji, a mianowicie: Tomasz Nowak, Olga Krzemińska-Zasadzka oraz Ewa Kossakowska.

Walne Zebranie postanowiło też o powołaniu Rady Programowej  SKKP, realizację tego zadania powierzono Piotrowi Wilczkowi, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Do udziału w Radzie będą zapraszani przedstawiciele ważnych instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, jak i przedsiębiorcy mający istotny wpływ na rozwój sektora przemysłu spotkań. Rada będzie wytyczać kierunki działania stowarzyszenia, jak i opiniować  realizowane projekty.

Walne Zebranie przyjęło też uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa dwóm zasłużonym dla SKKP osobom,  które są pionierami polskiej turystyki biznesowej, inicjatorami stowarzyszenia, bez których nie bylibyśmy na takim etapie rozwoju, jak dzisiaj, a mianowicie byłym Prezesom SKKP – Irenie Sokołowskiej i Sławomirowi Wróblewskiemu.


 

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych